کابل های ارتباطی کنترلی

در انبار

امکان ارتباط CPU دستگاه  را با شبکه های صنعتی  و کامپیوتر و دیگر دستگاه های جانبی فراهم می کند. دقت نمایید که ارتباط بین PLC با کامپیوتر از طریق استاندارد RS232 می باشد.

در plc هاي زيمنس بعضی از انواع S7-200 دارای دو پورت ارتباطی هستند و از این پورت ها جهت اتصال به پنل های نمایشی و پروگرامر استفاده می شود.