شاسی قطع اضطراری – باکالیتی

در انبار

پوش باتن، یک مکانیسم سوئیچ فشاری برای کنترل برخی فعالیت های سیستم می باشد.  پوش باتن ها در واقع کلیدهای فشاری هم نامیده می شوند. به این صورت که با فشار اپراتور یک تغییر وضعیت در کنتاکت های آن به وجود می آید. پوش باتن های اشنایدر الکتریک می ¬توانند بصورت لحظه ای یا دائم باشند. در نوع لحظه ای با اعمال فشار کنتاکت ها تغییر وضعیت داده و با برداشتن فشار از پشت پوش باتن، به حالت ابتدایی خود برخواهند گشت.در نوع دائم با اعمال فشار کنتاکت ها تغییر وضعیت داده و حالت پایدار خواهند داشت