گیج تابلویی اندازه گیری فشار

در انبار

اين ابزار اندازه گيري خشك، در محيط هاي مايع يا گاز كه ويسكوزيته بالاي ندارند و آلياژهاي مس را جذب نمي كنند مورد استفاده قرار مي گيرند.