سلول نمونه آزمایش سه محوری خاک ( نمونه های 38 و 50 میلیمتر)

در انبار

در ساختار این سلول، دو مسیر جداگانه اضافی نیز برای عبور آب در پداستال و تاپ کپ پیش بینی شده است.