سلول نمونه آزمایش سه محوری خاک (نمونه 100 و 150 میلیمتر)

در انبار

در ساختار این سلول، دو مسیر جداگانه اضافی نیز برای عبور آب در پداستال و تاپ کپ پیش بینی شده است.