دبل بورت

کد کالا: DBU103-670D0

در انبار

استفاده در آزمونهای سه محوری خاک و نفوذپذیری نمونه ای از کاربرد این بورتهاست.